Đảng bộ xã Kỳ Lạc tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.
01/04/2023 09:23
   
Đảng bộ xã Kỳ Lạc tổ chức Hội nghị triển  khai chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Sáng ngày 31/03/2023 Đảng bộ xã Kỳ Lạc tổ chức Hội nghị triển  khai chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Về tham dự và trực tiếp quán triêt, truyền đạt các nội dung đến đảng bộ, Ban chấp hành các chi đoàn, chi hội có đồng chí Phạm Thái Hà, phó giám đốc trung tâm chính trị huyện.

Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Phạm Thái Hà đã quán triệt và báo cáo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023” trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải phát huy ý chí tự lực , tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh; nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; một số nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển của Huyện và trao đổi một số vấn đề về xây dựng một tác phẩm báo chí chính luận, chuẩn bị tốt các cuộc thi viết được triển khai.

Đồng chí Phạm Thái Hà, phó giám đốc trung tâm chính trị huyện trực tiếp quán triệt

Với lượng nội dung lớn nhưng hội nghị đã hết sức nghiêm túc tiếp thu, để thực hiện tốt các nội dung cấp ủy cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu, quyết liệt hành động để lan tỏa các nội dung đã được truyền đạt.

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Văn Thiệu -  Phó bí thư Đảng ủy xã yêu cầu Mặt trận các đoàn thể, chi ủy chi bộ phải tổ chức tuyên truyền quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và  toàn thể nhân dân về Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng ý nghĩa, thiết thực giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức, tiếp thu sâu sắc những bài học quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, khơi dậy trong mỗi người lòng tự hào, ý thức trách nhiệm; tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,tham gia nghiên cứu tài liệu kết hợp thực tiễn tham gia các cuộc thi viết đạt kết quả tốt nhất.

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra, xây dựng quê hương Kỳ Lạc ngày càng phát triển vững mạnh, phồn vinh, hạnh phúc…

Ban biên tâp

TH

 Người đang truy cập: 9
 Tổng số truy cập: 2386840