HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VÀ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH”
02/04/2024 09:43
   
HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VÀ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH”

Thực hiện Kế hoạch số 494/KH-UBND ngày 19/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”, Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của UBND huyện về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình” (sau đây gọi tắt là BTC)

I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”.

2. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên (công dân sinh từ ngày 01/4/2008 trở về trước) hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn huyện Kỳ Anh (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi:

a) Pháp luật về hôn nhân và gia đình gồm:

- Hiến pháp năm 2013;

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

- Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình;

- Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;

- Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

b) Chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình gồm:

- Pháp lệnh số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 của Ủy ban thường vụ quốc hội về dân số;

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

- Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số đến năm 2030;

- Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, kỳ họp thứ 15 về quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh tại địa chỉ: http://kyanh.hatinh.gov.vn.

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày (dự kiến từ 0h00 ngày 05/4/2023 đến 24h ngày 19/4/2024).

III. CÁCH THỨC THI

Bước 1: Đăng ký dự thi

Thí sinh sử dụng các thiết bị điện tử đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet để truy cập vào địa chỉ: cuocthitructuyen.kyanh.hatinh.gov.vn.

Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để đăng ký dự thi, thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, bao gồm:

(1) Họ và tên thí sinh;

(2) Ngày, tháng, năm sinh;

(3) Số điện thoại liên lạc;

(4) Địa chỉ thường trú/tạm trú hoặc Đơn vị đang học tập, công tác.

Để phục vụ công tác thống kê người dự thi tham gia và hoạt động xét, trao giải thưởng Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị:

- Người dự thi đang công tác tại các cơ quan cấp huyện chọn tên “cơ quan” trong danh sách gợi ý, trường hợp trong danh sách gợi ý của phần mềm chưa có tên cơ quan đang công tác thì chọn “Cơ quan, đơn vị khác” và ghi rõ tên cơ quan tại mục địa chỉ của người dự thi.

- Người dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thì chọn đơn vị tham gia thi theo “địa phương” đó.

 - Người dự thi là giáo viên, học sinh thì chọn đơn vị tham gia thi theo “Trường” đang công tác, học tập.

Thông tin về người đăng ký dự thi hợp lệ sẽ là một trong các căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao giải. Bài dự thi của cá nhân sẽ được xem là không hợp lệ nếu Ban Tổ chức phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong suốt quá trình diễn ra Cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo số điện thoại liên hệ nêu tại khoản 3, mục VII Thể lệ này.

Bước 2: Làm bài thi

Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi (gồm 14 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng lượt thi). Đối với 14 câu trắc nghiệm, thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng/01 câu hỏi để trả lời.

Sau khi trả lời xong các câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh trả lời câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi và bấm vào nút “Xác nhận” để nộp bài dự thi.

Thí sinh không bị giới hạn số lượt tham gia thi.

IV. CÁCH THỨC XÉT GIẢI ĐỂ TRAO THƯỞNG

1. Đối với giải tập thể:

Giải tập thể được trao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ người tham gia cao và chất lượng tham gia cuộc thi cao (số lượng người thi đạt điểm tối đa, có cá nhân đạt giải,…); bên cạnh đó BTC có thể xem xét thêm các tiêu chí khác để xếp giải tập thể

2. Đối với giải cá nhân:

Người đạt giải là người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất và có kết quả câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức về số lượng lượt người tham gia thi, được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo Thể lệ này.

Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán về số lượng lượt người tham gia thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn người dự thi có thời gian làm bài thi ngắn hơn, trường hợp có thời gian làm bài thi bằng nhau thì lựa chọn người dự thi gửi bài thi sớm hơn (được tạo bản ghi trước trong hệ thống dữ liệu Cuộc thi). Trường hợp đặc biệt khác do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

V. GIẢI THƯỞNG

* Giải tập thể:

+ 01 giải nhất: 3.000.000 đồng/giải. + 02 giải nhì: 2.000.000 đồng/giải. + 03 giải ba: 1.000.000 đồng/giải.

* Giải cá nhân:

+ 01 giải nhất: 2.000.000 đồng/giải. + 02 giải nhì: 1.500.000 đồng/giải. + 05 giải ba: 1.000.000 đồng/giải.

+ 07 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải.

VI. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI

1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng thông tin không chính xác hoặc không có thật để đăng ký dự thi;

b) Sử dụng thông tin của người khác để dự thi hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân của mình để người khác dự thi;

c) Nhờ người khác thi hộ, thi hộ người khác hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi;

d) Có hành vi khác vi phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thí sinh đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc do lỗi thiết bị tham gia dự thi. Trường hợp bị ngắt kết nối do lỗi phần mềm thi, thí sinh liên hệ Ban Tổ chức Cuộc thi (qua số máy hỗ trợ kỹ thuật) để khắc phục đường truyền cho thí sinh thi lại.

3. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết.

Thời gian nhận khiếu nại: 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Ban Tổ chức thông báo kết quả Cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Tra cứu, Tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi

Địa chỉ: http://kyanh.hatinh.gov.vn.

2. Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi

Điện thoại: 0912197679 - Đ/c Phan Hồng Vị, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin (Thời gian liên hệ: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần).

3. Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi

- Đ/c Lê Đình Nhất, Trưởng Phòng Tư pháp, UBND huyện Kỳ Anh.

- Điện thoại liên hệ: 0979.972.260.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp, hỗ trợ hoặc báo cáo Ban Tổ chức xem xét, quyết định./.

 Tải file đính kèm            
Thu Thùy - Nguồn: Tư Pháp
 Người đang truy cập: 22
 Tổng số truy cập: 2381132